Meie meeskond

Svetlana Kollo
Svetlana KolloDirektori kt.
Haridus: Kõrgharidus
Tel. 53490870
Vastuvõtu aeg: kolmapäev 10.00-18.00
Irina Zazykina
Irina ZazykinaLogopeed
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Vastuvõtu aeg: kolmapäev 15.00-17.00
Valentina Berjoza
Valentina BerjozaTervisehoiutöötaja
Vastuvõtu aeg: 9.00-16.00
Zosja Stantšik
Zosja StantšikMajandusjuhataja
Zoja Šibajeva
Zoja ŠibajevaLiikumisõpetaja
Haridus: Kõrgharidus (BA)
Lukretsia Järv
Lukretsia JärvEesti keele õpetaja
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Irina Dubova
Irina DubovaMuusikaõpetaja
Haridus: Keskeriharidus
Ludmilla Domanovskaja
Ludmilla DomanovskajaLiikumisõpetaja
Haridus: Keskeriharidus

Rühmad

1 Rühm

Svetlana Pavlenkova
Haridus: Keskeriharidus
Svetlana PavlenkovaÕpetaja
Lukretsia Järv
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Lukretsia JärvÕpetaja
Svetlana Medvedeva
Svetlana MedvedevaÕpetaja abi
Olesja Novikova
Olesja NovikovaKokk

2 Rühm

Ljubov Ivanova
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Ljubov IvanovaÕpetaja
Galina Halipskaja
Haridus: Keskeriharidus
Galina HalipskajaÕpetaja
Jelena Gnevtšinskaja
Jelena GnevtšinskajaÕpetaja abi
Galina Vorobjova
Galina VorobjovaKokk

3 Rühm

Olga Gussarova
Haridus: Kõrgharidus
Olga GussarovaÕpetaja
Tatiana Udalova
Haridus: Kõrgharidus
Tatiana UdalovaÕpetaja
Jevgenia Ivanova
Jevgenia IvanovaÕpetaja abi
Valentina Grigorjeva
Valentina GrigorjevaPuhastusteenindaja
Merle Renzer
Merle RenzerAsjaajaja

4 Rühm

Svetlana Lisina
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Svetlana LisinaÕpetaja
Galina Varushchenkova
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Galina VarushchenkovaÕpetaja
Tatjana Lantova
Tatjana LantovaÕpetaja abi
Ljudmila Myadelets
Ljudmila MyadeletsÕpetaja abi
Andrei Ossipov
Andrei OssipovMajahoidja

Ajalugu

Lasteaed on ehitatud 1961.aastal. Lasteaed asub Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas. Lasteaias on rühmaruumid, muusikasaal, direktori, tervishoiu, majandusjuhataja, logopeedi kabinetid ja teised ruumid. Lasteaias töötab neli rühma, kohtade arv on 79.  

Õppetöö lasteaias algab 1.septembril ja kestab 31.augustini. Lasteaias on 4 rühma, millest kaks rühma on osalise keelekümbluse rühmad vene kodukeelega lastele. Osalises keelekümblusrühmas korraldab üks õpetaja õppe-kasvatustegevusi eesti keeles ja teine vene keeles. Kaks rühma on vene õppekeelega. Vene õppekeelega rühmades õpivad lapsed samuti eesti keelt. Kõik pedagoogid toetavad rühmades eesti keele õpet lastele. Meie lasteaias on traditsioon tähistada rahvuslikke pühasid:  Eesti Vabariigi sünnipäev, vastlapäev, jõulud, lihavõttepühad, nelipühad. Nende tähistamine tekitab huvi tähtpäevadega seotud rahvakommete vastu.

Lasteaed fotod

Foto: T.Lantova

Meie väärtused

Meie jaoks on oluline:

Turvalisus - Lasteaias on tagatud turvaline ja meeldiv õhkkond nii lastele kui ka personalile, mis soodustab positiivset arengu- ja töökeskonda kõikidele osapooltele.

Usaldus – Loome kindlustunde vastavalt oma kompetentsusele arvestades kõikide osapoolte vajadustega  

Hoolivus – Märkame ja toetame  iga päev koostöös lapsevanematega, tugispetsialistid ja kõikide töötajatega, nii suurt, kui väikest.

Tänulikkus – Väärtustame ennast ja teisi.

Avatus – Meie lasteaed on avatud koostööle ja ühiskonnas toimuvatele muutustele

Tervis - Oleme tervist edendav lasteaed, propageerime tervislikku eluviisi ja arvestades lapse individuaalseid  iseärasusi

Tolerantsus – Arvestame laste ja lastevanemate iseärasustega

Mission

Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke missiooniks on koostöös lapsevanemaga luua terviklik arengukeskkond lastele ja  täiskasvanutele. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Visioon

Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke arendab lapsi soodsas õpi – ja kasvukeskkonnas, kus väärtustatakse laste loovust, tervisliku ja aktiivset elustiili. Oleme lasteaed, kus laps tunneb end  ”oodatuna”, armastatuna ja turvaliselt.

Moto

Võtame vastu armastusega, saadame ära uhkusega!

Lasteaia eripära

Lasteaia eripära on asukoht: elamurajoonist, autode heitgaasidest ja mürast eemal, läheduses asuvad Kohtla-Järve Kultuurikeskus, Koolinoorte Loomemaja ja linnapark. Lasteaial on suur ja ilus õueala, mis pakub rikkalikult võimalusi laste õuesolekuaega mitmekesiselt sisustada ja korraldada õuesõpet. Alates 2008. aastast kuulub lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 01.09.2014. Alates 01.09.2015 on meie lasteaiast metoodikaga liitunud kaks rühma – Võlurid ja Jaaniussid. Alates 2013. aastast  lastel on võimalus osaleda LegoWedo robootika  huviringis ja kasutada 3D tehnoloogiat. Õppekeskkond on varustatud mitmekülgsete ja kaasaegsete õppevahenditega. Õppetegevuse korraldamisel kasutatakse projektipõhist õppemeetodit, mis võimaldab hoida laste huvi õppimise ja loomingu vastu võimalikult kõrgel tasemel.  Õppe-kasvatustegevuse suunaks on lapsest lähtuv õpetamine läbi kogemusliku ja uurimusliku tegevuse, kaasates ka IT-vahendeid.

Lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu soodsa koolipiima ja lastele tasuta jagatava koolipuuviljaga, neid toetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Keelekümblus

Keelekümblus on õppeviis, mis toetab mitmekeelsuse kujundamist – laps omandab võõrkeele ilma emakeelt kahjustamata.

Eesti lasteaedades rakendatakse kolme keelekümbluse mudelit

 • Täielik keelekümblus.
 • Osaline keelekümblus.
 • Kahesuunaline keelekümblus.

Keelekümblus on kakskeelse hariduse rikastav õppevorm, selle üks eesmärke on anda lastele nii emakeele kui ka eesti keele funktsionaalne oskus.

Keelekümbusprogrammi üldeeesmärgid:

 • eesti keele kõrge funktsionaalse oskuse arendamine
 • vene keele valdamine eakohasel tasemel
 • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine

Põhimõtted

 • Üks inimene - üks keel
 • Rääkivad seinad (info, sõnavara,visuaalne tugi)
 • Õpetaja on õpetatava keelekandja või valdab õpetatavat keelt kõrgel tasemel
 • Õpetaja saab aru laste emakeelest
 • Rõhk on aktiivsel suhtlemisel õpitavas keeles
 • Keelt õpitakse igapäevases elulises kontekstis loomulikult suheldes
 • Õpitu korduv kasutamine teadmiste kinnitamiseks
 • Mõlemad keeled on võrdsed!

Oluline on teadmine, et lapsevanemad ei pea valdama eesti keelt ja ei pea kodus eesti keelt õpetama. Koostööd lapsevanema ja lasteasutusega on tõhus, kui lapsevanem suhtub toetavalt võõrkeele õppevormi ning suhtleb ja loeb oma lapsega juturaamatuid omas ema keeles.

LAK - õppe

Lõimitud aine ja keeleõpe on tõhus viis omandada võõrkeelt selles keeles teisi aineid õppides.

LAK – õppega võib alustada lasteaiast. LAK- õppe on katusmõiste, mis hõlmab paljusid meetodeid ja koondab enda alla väga palju.

Lõimitud aine- ja keeleõpe ei ole üks konkreetne lähenemisviis, vaid pigem enam kui 12 lähenemist hõlmav katusmõiste. Need lähenemised erinevad näiteks õppe pikkuse ja intensiivsuse poolest.

LAK-õppe lahendused on:

Alates 2010. aastast korraldatakse Eestis iga aasta aprillis LAK-õppe kuud, mis tähendab lõimitud aine- ja keeleõpet ning kus aineõppes on toetatud keeleõpe.

Keelekümblusest võib lugeda: https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus

Kiusamist vaba lasteaed

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisestvaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.Programmi viivad üheskoos ellu Haridus-ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotisaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Huvitegevus lasteaias

 • Robootika
 • Jäähokki

Järelevalve

Haldusjärelevalvet teostab Haridus-ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

https://www.hm.ee/et/kontakt?tid_with_depth%5B0%5D=160

Haldusjärelevalve teostaja:
Haridus- ja Teadusministeerium
kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088;
e-posti aadress:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
telefon: 735 0222

Teenistuslikku järelevalvet teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus

https://www.kohtla-jarve.ee/uldinfo